ಇಮ್ಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಲಾವ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ನೀವೇ ನೋಡಿ.

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೆ. ಈಗಿನ ಥಂಡಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಖಾರವಾಗಿ ಇರುವ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಮ್ಮ

Read more